Sandved skolekorps


Først av alt vil vi gratulere dere med at barnet ditt er blitt en del av Sandved skolekorps! I korpset vårt vil barnet ditt lære ferdigheter han eller hun vil ha glede av resten av livet! Det å beherske et instrument gir selvtillit. Spilling i korps gir tilhørighet og samhold med andre. De lærer å stole på hverandre og gi og få i samspillet. Respekt og hensyn er viktig for korpsingene våre!

Det er mange kjekke opplevelser en korpsing får i løpet av et år! For å kunne gi dette til alle korpsingene, kreves det noe innsats av alle korpsingenes pårørende. Her prøver vi å oppsummere nyttig informasjon og noen av forventningene du og alle andre pårørende vil møte i korpset.

Korpsingene omtales som hovedkorpsinger, juniorer og aspiranter. Aspiranter er de fra de blir vervet og frem til de rykker opp til juniorer. Opprykket skjer sommeren det påfølgende året etter vervingen. Aspirantperioden vil normalt sett vare noe mer enn et år og på vårparten vil vi derfor operere med to aspirantkull. I løpet av aspirantperioden vil de få individuell undervisning enten fra Kulturskolen eller instruktører fra korpset. De vil også i løpet av dette året delta på egne ukentlige øvelser der aspirantene samles i et eget aspirantkorps.

Juniorene deltar i et eget juniorkorps med ukentlige øvinger og får uniformen sin våren før de blir hovedkorpsinger.

Når de blir hovedkorpsinger, er med på alle aktiviteter Sandved skolekorps stiller på.

 

Korpsorganisasjonen

Korpset er organisert i et styre, en reise- og seminarkomité, en markedskomité og en 17.-mai-komité:

 • Styret består av formann og styremedlemmer som har verv som bl.a. kasserer, aspirantkontakt m.m. I tillegg vil det være 2 varamedlemmer som stiller på styremøter ved forfall eller behov.
 • Reise- og seminarkomitéen har ansvar for å arrangere seminarer høst og vår. Korpsturen, som tradisjonelt blir arrangert rett før skoleslutt, er også deres ansvar. Hvert 3. år har vi tradisjon for å reise utenlands. I 2009 var vi i Barcelona og i 2012 Danmark.
 • 17. mai-komitéen har ansvar for forberedelser og planlegging av korpsets del av 17. mai-arrangementet på skolen.
 • Markedskomitéen har ansvar for å arrangere et marked hver høst. Her tilbys det boder til kunstnere som vil stille ut produktene sine eller til næringsdrivende som kan stille ut varer de ønsker å selge.

I tillegg har vi verv som materialforvalter (instrumentansvarlig), uniformsforvalter, noteforvalter og web-ansvarlig.

Oversikt over dette finner du på korpssiå under Kontaktinfo på hovedmenyen.

 

Hjemmesiden på nettet

Korpssiå vår er der det meste av informasjon skal bli formidlet. Dette for å unngå rot med å oppdatere mailgrupper her og der hos alle de som skal formidle informasjon. Vi har installert en abonnement-tjeneste på korpssiå slik at alle som abonnerer får en automatisk mail de kveldene det har blitt skrevet en ny artikkel. Vi har så langt tatt oss friheten av å legge inn mail-adressene vi får på innmeldingsskjemaet, men er avhengige av at dere godkjenner abonnementet og følger med på mailene dere får. Dere kan når som helst melde dere av tjenesten, men da forventes det at dere følger med på korpssiå selv.

Når dere melder inn barnet deres i korpset, vil vi også gi dere et brukernavn og passord. Dere kan da logge dere inn på medlemssidene våre. Der finner dere mer informasjon, bl.a. bilder, veiledninger, referater og mer kontaktinfo.

Aktivitetsplanen finner dere i menyen øverst på korpssiå. Her legger vi inn datoer og tidspunkt for øvelser, konserter, seminarer, møter m.m. Endringer vil også bli ført opp i aktivitetsplanen, men selvfølgelig også publisert som egne nyheter på forsiden på korpssiå.

På samme menylinje som aktivitetsplanen finner dere også kontaktinfo. Uten å logge dere inn kan dere få opp kontaktinfo til styret, komiteansvarlige, dirigenter, diverse forvaltere o.l. Ved å logge dere inn, får dere også tilgang til kontaktinfo til alle i komiteene og alle korpsingene med foreldre.

På seminarer stiller vi også som vakter. For at alle skal kunne velge den vakten som passer dem best, har vi de siste årene lagt ut vaktene på korpssiå. Der har alle kunnet logge seg inn og melde seg på en vakt.

 

Opplæring / undervisning

Alle medlemmer og aspiranter får opplæring på det instrumentet de spiller på så lenge de er medlem av korpset. Målet er å få alle inn på Kulturskolen, men korpset ordner instruktør frem til korpsingen får en plass på skolen. Denne undervisningen blir gitt individuelt eller i smågrupper. Korpset ønsker at så mange som mulig får undervisningen på Sandnes Kulturskole utover de 2 obligatoriske årene.

 

Øvelsene

Hovedkorpset, aspirantkorpset og juniorkorpset øver en gang i uken. Hovedkorpset 2 timer (+eventuell gruppeøvelse) hver gang og aspirantkorpset og juniorkorpset en time. Vi holder øvelsene på Sandved skole. Sjekk gjerne aktivitetskalenderen vår på korpssiå for å se tidspunkt og dager. Dirigenten har frihet til å gjøre forandringer på dager og tidspunkt, f.eks. i forbindelse med oppkjøringer til konserter eller konkurranser.

Styrets medlemmer deler på å stille som vakter på øvelsene til hovedkorpsingene. Vaktene stiller også med frukt på disse øvelsene.

Det er pliktig frammøte til alle øvelser. Fravær meldes fra til dirigent før øvelsen.

 

Seminarer

Korpset arrangerer vanligvis to seminarer i året - ett om høsten og ett om våren. Hovedsiktemålet er å gi korpset mulighet til intensiv øving med dyktige instruktører og å samstemme medlemmene musikalsk. Det virker svært inspirerende og stimulerende å spille sammen både i grupper og med hele korpset så å si hele døgnet rundt.

Et seminar kan vare fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag, og avsluttes med en hentekonsert. Vi leier en skole i distriktet. Et seminar er også et sosialt siktepunkt, da en viktig del er samværet på fritida. Her legges mye av grunnlaget for det sosiale "klimaet" i korpset.

Hovedkravet fra korpsingene i har de siste årene vært at det er gymnastikksal og badebasseng. Disse blir flittig brukt i pausene.

 

Sommerkurs

Rogaland Musikkorpsforbund arrangerer hvert år kurs for korpsmusikanter på fylkesnivå. Musikantene blir delt inn i grupper/kurs etter alder. Kursene er blitt svært populære og mange musikanter kommer igjen flere år. Her kommer medlemmer fra forskjellige korps fra hele fylket sammen til spilling i mange fasonger og til alle døgnets tider. Disse barna og ungdommene har felles hobby og interesser og opplever noe av det fellesskapet musikken gir.

Korpset yter en del økonomisk støtte til disse kursene.

 

Festivaler/konkurranser/stevner/turer

De forskjellige kretsene av NMF og mange korps arrangerer hvert år festivaler/stevner og konkurranser. Sandved har tradisjon for å delta i konkurranser og har tidligere hatt gode resultater å vise til.

Sandved skolekorps har som målsetting å dra ut på utenlandstur eller langtur hvert 3. år. Det er viktig å reise ut og korpset har blitt svært godt mottatt på stedene som har blitt besøkt. Korpset har bl.a. vært i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, England og Spania. Det er likevel viktig å huske at korpset først og fremst skal holde konserter og musikkaktiviteter på hjemmebane og ikke i stor grad virke som turoperatør. Det gis som regel tilbud til aspirantene (rekruttert året før) om å være med på disse turene.

 

Konserter

Konsertene er blant korpsets hovedaktiviteter. Tiden da skolekorpsene kun blåste marsjmusikk på 17. mai er forbi. Korpsene ønsker å markere seg innen flere genre i musikken.

I hovedtrekk kan det nevnes:

 • barnetoget og folketoget på 17. mai. I tillegg spiller korpset i kirken etter barnetoget og masjerer til skolen for å delta på aktivitetene der etterpå.
 • spiller på gudstjenesten på julaften.
 • spiller i Langgata i desember
 • som regel holdes det en konsert på årsmøtet
 • vi deltar på lysfesten som FAU på Sandved skole arrangerer
 • vi holder som regel en egen konsert i kirken
 • vi har som mål å delta på Rogalandsmesterskapet og Stavanger Open.

Vi ønsker å være en kulturfaktor i nærmiljøet og håper på god oppslutning på konsertene. På den måten er vi med på å vise at vi verdsetter det å ha et skolekorps og unge musikanter i miljøet vårt.

 

Økonomiske aspekter

Det å ha en korpsing i huset er dessverre ikke helt gratis. Korpset har to faste avgifter; medlemskontingent (inkludert instrumentleie og uniformsleie) og seminaravgift. Begge er obligatoriske. Korpsingene er alltid påmeldt seminarene fordi vi ønsker å heve ferdighetene samtidig som vi ønsker fremme de sosiale relasjonene i korpset. Så dere må betale for seminarene selv om korpsingen deres ikke har mulighet til å delta. Utgiftene er delt for å tydeliggjøre hva pengene skal gå til.

Det vil også være en semesteravgift knyttet til undervisningen. Går korpsingen på Kulturskolen, vil de sende regning på semesteravgift. Er det korpset som stiller med instruktør, vil da korpset sende ut en tilsvarende semesteravgift.

Korpset arrangerer også en årlig korpstur. Vi i Sandved prioriterer da å være med på korpsfestivaler. Hvert 3. år har vi hatt tradisjon for å dra utenlands. Dette medfører reiseutgifter og påmeldinger til festivalene. Egenandeler må påregnes av de som velger å reise. De av de voksne som velger å melde seg ledsagere, har fått dekket reiseutgiftene.

Ved innbytte og innlevering av uniformsjakke, vil en bli fakturert kr. 150,- til rensing (bukse vaskes selv). Ut over dette er det ikke ordinære utgifter på uniform og instrumenter (som er inkludert i kontingenten).

Instrumentet er korpsets eiendom og reparasjoner dekkes av korpset. Daglig vedlikehold gjøres av korpsingene selv.

Enkelte andre utgifter må også påregnes, så som noter til opplæring, kaker til forskjellige arrangement, kjøring/henting m.m.

 

Dugnader

Dugnadene i korps er svært mytebefengte. Korps er frivillige, som regel små, organisasjoner som er basert på medlemmenes innsats i den daglig driften.

Etter et år som aspirantforeldre, blir dere plassert i en av komiteene. Dere er hjertelig velkomne til å komme med ønsker. Selve komitearbeidet innbærer noe møteaktivitet og arbeid rundt komiteens ansvarsområde.

Selv om det er en egen komité som skal arrangere seminarene, vil ikke seminarene la seg gjennomføre uten vakter som sørger for orden, matlaging og tilrettelegging. Vi forsøker å fordele vaktene jevnt på alle, og med det antall foreldre vi har nå må vi ta vakter på ca. annet hvert seminar.

Som en av de viktigste inntektskildene våre, deltar vi på varetelling to ganger i året. Også her forsøker vi å dele oss opp slik at vi stiller på omtrent annen hver varetelling. Vi er likevel avhengig av at noen stiller opp og deltar noe oftere, bl.a. p.g.a. sykdom eller at de er med på bytter med andre. Tidligere hadde vi en vaktordning på Lundehaugen, noe som innebar 6-7 vakter på hver familie i året. Tilbakemeldingene vi får er at varetellingene er enkle og kjekke dugnader.

En annen viktig inntektskilde er messen som markedskomitéen arrangerer. Her må en del av oss påregne å stille opp for å hjelpe til med rigging av boder og nedrigging. Tidligere arrangerte vi kunstutstillinger hver høst. Det har vist seg at messen innebar en god del mindre arbeid enn kunstutstillingen.

I tillegg vil det alltid være noe en trenger litt hjelp til i forbindelse med konserter, konkurranser o.l.

 

Innsats på hjemmefronten

Den viktigste jobben foreldre må gjøre hjemme, er å bakke opp, hjelpe, oppmuntre, inspisere og stimulere musikanten.

Noe praktisk arbeid er det, som å sy i knapper, sy på distinksjoner, presse bukser, vaske skjorter og ellers holde uniformen i god stand. Sammen med korpsingen må en også sørge for at instrumentet og annet av korpsets eiendeler blir tatt godt vare på (se bl.a. vedlikehold av instrument)

Vi oppfordrer også så mange som mulig å møte opp og høre på konsertene.

Ellers er det korpset avhengig av en positiv holdning hos alle og at dere bidrar til et godt omdømme.

 

Gi beskjed!

Kan du ikke komme på øvelse?

Send melding til:

 • Thor Øyvind - 47036380
 • Erlend Sannerud - 90630620

SSBLogo

Vi takker Sandnes
Sparebanks Gavefond
for driftsstøtte på
kr. 39.000,- !

OTG logo rgb280

Vi ønsker å takke
Olav Thon Gruppen
for gaven på
kr. 20.000,-!


IKM logo-rgb-kranAS-outlined

Vi takker
IKM for støtten
på kr. 5000,-!

RennesoyStein

Vi takker
Rennesøy Stein AS
for støtte på kr. 5000,-
vedr. korpsbasaren vår.

logo wintershall

Vi takker
Wintershall for
støtten på kr. 5000,-!

skjaevelandcement

Vi takker Skjæveland
Cementstøperi
for støtten på
kr. 3000,-!

  

bp-logo

Vi takker BP
for støtte på
kr. 3000,-!
 

 Dimensjon-logo
Vi takker
Dimensjon Rådgivning AS
for støtten på
kr. 2500,-!

 

FRUKTVAKTER

frukt

Sjekk hvilken uke du er
satt opp som fruktvakt
på torsdagsøvingene!

Få nyhetene på mail

mailclipart
Få felles eposter direkte tilsendt og nye artikler automatisk videresendt på mail.

Sjekk e-post-akrivet

grasrotandelen logo

I 2019 sørget grasrotgivere for at korpset vårt fikk 17.170 kr.

grasrotblaa

768x150-Stott-oss med din Grasrotandel